Diarobo DR-0012 - Transforming Toy Toyota Dyna Seisorn
McFarlane Toys 6 Spawn Series 29 - Spawn 9